Napište nám

6 + 5

Pravidla výběru projektů

 

U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS za každou Fichi bodové hodnocení (dle předem stanovených preferenčních kritérií). V rámci každé Fiche žádosti seřadí podle počtu získaných bodů sestupně a provede výběr Žádostí dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků pro Žádosti opatření IV.1.2 alokovaných na danou výzvu. Poté vyhotoví Seznam vybraných/nevybraných Žádostí s uvedením bodového zisku a čísla Fiche (doporučený vzor seznamů je zveřejněn na stránkách SZIF). V seznamu vybraných Žádostí mohou být uvedeny jen ty Žádosti, které lze podpořit v plné výši.

MAS zveřejní minimálně na svých internetových stránkách seznam vybraných/nevybraných žádostí minimálně v rozsahu: název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 5), název projektu (včetně uvedení názvu a čísla Fiche), doporučená výše dotace (u nevybraných žádostí se požadovaná výše dotace nezveřejňuje, pokud k tomu MAS nemá výslovný souhlas žadatele), a to nejpozději do 5 pracovních dní od rozhodnutí příslušného orgánu MAS, nejpozději však v den zaregistrování na RO SZIF v Olomouci.

 

Podle čeho výběrová komise projekty hodnotí?

Každá žádost o dotaci obsahuje přehled nárokovaných bodů, které žadatel požaduje. Množství bodů, které může žadatel nárokovat, je uvedena ve fichi. Některé body jsou dány dle pokynů SZIF, některé jsou stanoveny místní akční skupinou. Člen komise prozkoumá projekt a rozhodne, zda je požadované body opravdu možné udělit. Pokud ne, body nepřidělí.

Jak se určí pořadí?

Po hodnocení se zprůměruje dosažená výše všech hodnocení u každého projektu a vzniklá tabulka určí pořadí výběru projektů. Hodnotící komise pak v závislosti na výši alokace doporučí valné hromadě MAS ke schválení či neschválení projekty v pořadí dle bodového hodnocení, kterého dosáhly.

Hodnotitel podepisuje před jednáním výběrové komise "Prohlášení člena výběrové komise Místní akční skupiny Dolní Poolšaví". Takový hodnotitel, který má trvalé bydliště, sídlo firmy nebo sídlo provozovny v obci, z níž pochází hodnocený projekt, se tím u tohoto projektu vzdá možnosti hodnotit a nepodepisuje ani "Hodnocení výběrové komise MAS".

Jednací řád výběrové komise naleznete v sekci Dokumenty ke stažení (Základní dokumenty MAS).

 

© 2011 - MAS Dolní Poolšaví • Realizace web studio dat